ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل

لغت‌نامه دهخدا

دل . [ دَل ل ] (ص ، ق ) دل و دل . دلادل . پر چنانکه ظرفی ازمایع. پر، چنانکه از سر بخواهد شدن [ مایع ظرف ] . پر تا لبه . مالامال . و رجوع به دلادل و دل و دل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ