ترجمه مقاله

دل آزردگی

لغت‌نامه دهخدا

دل آزردگی . [ دِ زُ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) دلازردگی . حالت دل آزرده . دل آزرده بودن . آزرده خاطر بودن :
ز بیداد دارا بجان آمده
دل آزردگی در میان آمده .

نظامی .


|| اضطراب . بی آرامی . || (اِ مرکب ) درد. رنج . رجوع به دل آزردن و دل آزرده شود.
ترجمه مقاله