ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلوحسن

لغت‌نامه دهخدا

دلوحسن . [ دَ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آتش بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. واقع در 47هزارگزی باختر سراسکند و 12هزارگزی خطآهن میانه مراغه ، با 420 تن سکنه . آب آن از چشمه و رود و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ