ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلال خانه

لغت‌نامه دهخدا

دلال خانه . [ دَل ْ لا ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) دلاله خانه . خانه ٔ بد. بیت اللطف . زغارو. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
آن ریش نیست جغبت دلال خانه هاست
وقت جماع زیر حریفان فکندنیست .

طیان مرغزی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ