ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلاله خانه

لغت‌نامه دهخدا

دلاله خانه . [ دَل ْ لا ل َ / ل ِ / ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) دلال خانه . خانه ٔ بد. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
آن ریش نیست جغبت دلاله خانه هاست
وقت جماع زیر حریفان فکندنیست .

طیان مرغزی .


رجوع به دلال خانه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ