ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دقی

لغت‌نامه دهخدا

دقی . [ دُق ْ قی ] (ص نسبی ) از انساب است و ابوبکر محمدبن داود صوفی و ابوبکر احمدبن محمد مشهور به ابن دق بدان شهرت دارند. (از اللباب فی تهذیب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ