ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دقی

لغت‌نامه دهخدا

دقی . [ دِق ْ قی ] (ص نسبی ) منسوب به دِق . (یادداشت مرحوم دهخدا).
- ذبول دقی ؛ رنج باریک . رجوع به ذبول شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ