ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دقی

لغت‌نامه دهخدا

دقی . [ دَق ْ قی ] (اِ صوت ) اسم صوت است و کوفتن چیزی را بر چیزی میرساند خاصه هرگاه بشدت کوفته شود. (از فرهنگ لغات عامیانه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ