ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دفعه خشک

لغت‌نامه دهخدا

دفعه خشک . [ دَ ع َ خ ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان کشکوئیه ٔشهرستان رفسنجان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ