ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دفاق

لغت‌نامه دهخدا

دفاق . [ دِ ] (ع ص ) ناقة دفاق فرسة دفاق ؛ جهجهان و شتاب رو. جمل دفاق ؛ شتر شتاب رویا گشاده گام یا آنکه گاهی بر این پهلو رود و گاهی بر آن پهلو. (منتهی الارب ). ماده شتر سریع. و جمل دفاق ؛شتر که بصورت «دفقی » راه رود، و آنرا بضم اول نیز خوانده اند. (از اقرب الموارد). و رجوع به دفقی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ