ترجمه مقاله

دسخط

لغت‌نامه دهخدا

دسخط. [ دَ خ َ ] (اِ مرکب ) مخفف دستخط. (از ناظم الاطباء). رجوع به دستخط شود. || امضاء و رقم . (ناظم الاطباء).
- دسخط خاص ؛ صحه و امضای پادشاه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله