ترجمه مقاله

دست کژی

لغت‌نامه دهخدا

دست کژی . [ دَ ک َ ] (حامص مرکب ) دست کجی . کژ بودن دست . حالت و چگونگی کژدست . رجوع به دست کجی شود. || عمل کژدست . دزدی پنهانی . عمل ناخنکی .
ترجمه مقاله