ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست نشانده

لغت‌نامه دهخدا

دست نشانده . [ دَ ن ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) دست نشان .نهالی که به دست کشته باشند. || گماشته . مأمور. منصوب . || مطیع. فرمانبردار. تحت فرمان . تحت الحمایه : دولتهای دست نشانده ٔ انگلیس آزادی خود را بدست آورده اند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ