ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دسته کاغذ

لغت‌نامه دهخدا

دسته کاغذ. [ دَ ت َ / ت ِ غ َ ] (اِ مرکب ) بیست وچهار عدد و ورق کاغذ. رجوع به دسته شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ