ترجمه مقاله

دستروک

لغت‌نامه دهخدا

دستروک . [ ] (اِ)نام بهترین قسم از حنای خبیص . (یادداشت لغت نامه ).
ترجمه مقاله