ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دزدران

لغت‌نامه دهخدا

دزدران . [ دَ دَ ] (اِ) نوداران . شاگردانه . فغیاز. برمغاز. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ