ترجمه مقاله

دریاچه

لغت‌نامه دهخدا

دریاچه . [ دَرْ چ َ / چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت . واقع در 16هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و لب رودخانه ٔ هلیل ، با 228 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله