ترجمه مقاله

درویش بیگ

لغت‌نامه دهخدا

درویش بیگ . [ دَرْ ب َ ] (اِخ ) لقب علی درویش بیگ از امرای جهانگیر میرزا در قلعه ٔ أخسی . رجوع به علی درویش بیگ در ردیف خود شود.
ترجمه مقاله