ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دروغ پردازی

لغت‌نامه دهخدا

دروغ پردازی . [ دُ پ َ ] (حامص مرکب ) عمل دروغ پرداز. دروغ بافی . و رجوع به دروغ پرداز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ