ترجمه مقاله

دروازه وان

لغت‌نامه دهخدا

دروازه وان . [ دَرْ زَ / زِ ] (ص مرکب ) دروازه بان . دراب . (یادداشت مرحوم دهخدا). بواب . و رجوع به دروازه بان شود.
ترجمه مقاله