ترجمه مقاله

دره مرادبیگ

لغت‌نامه دهخدا

دره مرادبیگ . [ دَرْ رَ م ُ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاربلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان . واقع در 4 هزارگزی جنوب همدان ، با 2261 تن سکنه . (طبق سرشماری سال 1335 هَ . ش .). آب آن از چشمه و رودخانه ٔدره مراد بیگ است . تا نزدیکی آبادی اتومبیل میتوان برد. تابستان مردم از شهر همدان برای هواخوری به باغات این ده میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله