ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دره برآفتاب

لغت‌نامه دهخدا

دره برآفتاب . [ دَرْ رَ ب َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سیرج بخش شهداد شهرستان کرمان . واقع در 48هزارگزی جنوب باختری شهداد و 6هزارگزی شمال راه مالرو کرمان - سیرج . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ