ترجمه مقاله

درمیان

لغت‌نامه دهخدا

درمیان . [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان برخوار بخش حومه ٔ شهرستان اصفهان واقع در 28 هزارگزی شمال خاوری اصفهان و 4 هزارگزی راه فرعی حبیب آباد به اصفهان ، با 191 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن فرعی است . قلعه ای قدیمی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
ترجمه مقاله