ترجمه مقاله

درمگان

لغت‌نامه دهخدا

درمگان . [ دِ رَ ] (اِ مرکب ) ج ِ درم . (یادداشت مرحوم دهخدا). || مسکوک نقره . مقابل دینارگان که مسکوک زرین است :
که آمد یکی مرد بازارگان
درمگان فروشد به دینارگان .

فردوسی .


سر بار بگشاد بازارگان
درمگان در او بود و دینارگان .

فردوسی .


ترجمه مقاله