ترجمه مقاله

درزرد

لغت‌نامه دهخدا

درزرد. [ دَ زَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گور بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت واقع در 42 هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و دو هزارگزی جنوب راه مالرو ساردوئیه به دارزین . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله