ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دردمن

لغت‌نامه دهخدا

دردمن . [ دَ م َ ] (ص مرکب ) مخفف دردمند که مردم افتاده و دردناک و خاکسار باشد. (برهان ) (آنندراج ). رجوع به دردمند شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ