ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دردمانی

لغت‌نامه دهخدا

دردمانی . [ دَ ] (حامص مرکب ) دردمندی . و رجوع به دردمندی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ