ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دردآسا

لغت‌نامه دهخدا

دردآسا. [ دَ ] (نف مرکب ) دردآساینده . تسکین دهنده ٔ درد و آسایش دهنده از رنج و اندوه . (ناظم الاطباء). || (ص مرکب ) مانند درد. دردگونه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ