ترجمه مقاله

دربندزرد

لغت‌نامه دهخدا

دربندزرد. [ دَ ب َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سرقلعه ٔ (ولدبیگی گرمسیری ) بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه ، واقع در 3هزارگزی خاور سرقلعه و کنار راه مالرو سرقلعه به نعلبند، با 100 تن سکنه . آب آن از چاه و راه آن مالرو است . در زمستان در حدود 200 خانوار از ایل ولدبیگی برای تعلیف احشام و زراعت حدود این ده در سیاه چادر سکونت می کنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله