ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دده لله

لغت‌نامه دهخدا

دده لله . [ دَ دَ / دِ ل َ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) کنیز سیاه و غلام سیاه . || مربیه ٔ اطفال و مربی اطفال . رجوع به دده و نیز رجوع به لله شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ