ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دخان الکندر

لغت‌نامه دهخدا

دخان الکندر. [ دُ نُل ْ ک ُ دُ ] (ع ، اِ مرکب ) دوده ٔ کندر است که او را سوزانند و طاسی معکوس گذارند تا دود در او جمع شود جهت ورم قرحه ٔ چشم و رویانیدن مژه و دفع موی زیاد و التیام قروح اعضاء نافع است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ