ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دجلةالعوار

لغت‌نامه دهخدا

دجلةالعوار. [ دِ ل َ تُل ْ ع َ ] (اِخ ) صاحب مجمل التواریخ و القصص و حمزه در سنی ملوک الارض و الانبیاء ضبط کلمه را چنین آورده اند. در معجم البلدان و مآخذ دیگر دجلة العوراء است و آن در ارض میسان بوده و بهمن اردشیر بر ساحل آن قرار داشته است : وهن اردشیر [ ظ: وهمن اردشیر ] شهریست بر کنار دجلةالعوار بزمین میسان و بصریان بهمنشیر خوانند. (مجمل التواریخ و القصص ص 61 و 62). رجوع به دجلة العوراء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ