ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبیر فلک

لغت‌نامه دهخدا

دبیر فلک . [ دَ رِ ف َ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) عطارد. (غیاث ) (برهان ). تیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ