ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبوسه

لغت‌نامه دهخدا

دبوسه . [ دَ س َ ] (اِخ ) شهر کوچکی است میان بخارا وسمرقند و دبوسی نسبت بدانجاست و عده ای از علما بدین شهر منسوبند. رجوع به دبوس و دبوسی و دبوسیه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ