ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبوان

لغت‌نامه دهخدا

دبوان . [ ] (اِخ ) صاحب مجمل التواریخ والقصص گوید نام زنی است از نژاد پیغامبران در دوران آشفتگی قوم بنی اسرائیل . (مجمل التواریخ و القصص ص 141). اما در مآخذ تاریخی و ازآن جمله تاریخ طبری نام وی بصورتهای دبورا و دلوان و دیوار ضبط شده است و صورت صحیح کلمه معلوم نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ