ترجمه مقاله

دباغخانه

لغت‌نامه دهخدا

دباغخانه . [ دَب ْ با ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) مدبغة. جایی که پوست و امثال آن پیرایند. (آنندراج ). آنجا که پوست آش نهند. آنجا که پوست دباغت کنند و بپیرایند.
- امثال :
گذر پوست به دباغخانه است . یا: آخر گذر پوست به دباغان است . نظیر: گرو در دست گازر است . یا: گذر رسن بر چنبرست . (امثال و حکم دهخدا).
|| اداره ٔ دباغی . || مجموع دباغان شهری .
ترجمه مقاله