ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دایره وار

لغت‌نامه دهخدا

دایره وار. [ ی ِ رَ / رِ ] (ص مرکب ) مانند دایره . چون دایره . دائره وار. گردهمچون دایره . دایره کردار. برسان دایره :
بگرد نقطه ٔعالم سپهر دایره وار
ندیده شبه تو چندانکه میکند دوران .

سعدی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ