ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دایتی

لغت‌نامه دهخدا

دایتی . (اِخ ) (رود) نام رودی به آریاویج . صورت اوستائی نام رودی که امروزه به جیحون یا آمویه و یا وهرود و یا به رود و یا آمودریاموسوم است . دایتیک . رجوع به مزدیسنا ج 1 ص 50 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ