ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دایتیک

لغت‌نامه دهخدا

دایتیک .(اِخ ) (رود) آمویه . جیحون . رجوع به آمویه و جیحون ورجوع به دایتی و فرهنگ ایران باستان ج 1 ص 71 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ