ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داوطلبی

لغت‌نامه دهخدا

داوطلبی . [ طَ ل َ ] (حامص مرکب ) عمل داوطلب . خواستاری پیشی جوئی در امری بر دیگران . دل انگیزی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ