ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داود مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

داود مهلبی . [ وو دِ م ُ هََل ْ ل َ ] (اِخ ) بشر. (و بگفته ٔ ابن اثیر در الکامل : داودبن یزید) از بزرگان عهدهارون الرشید بود. و هارون سیستان او را داد و داود براه خراسان به سیستان رفت و روز پنجشنبه یازدهم ربیعالاول سال 196 بشهر درآمد و روزگاری آنجا ببود تا فضل بن یحیی فرمانروای خراسان شد و او یزیدبن جریر را نامزد سیستان گردانید. (تاریخ سیستان ص 153 و 154).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ