ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داود مغربی

لغت‌نامه دهخدا

داود مغربی . [ وو دِ م َ رِ ] (اِخ ) شرحی بر عروض اندلسی یعنی ابومحمد عبداﷲبن محمدانصاری اندلسی معروف به ابی الجیش انصاری مغربی متوفی به سال 549 هَ . ق . نگاشته است . (از کشف الظنون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ