ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داود الچلبی

لغت‌نامه دهخدا

داود الچلبی . [ وو دُل ْ چ َ ل َ ] (اِخ ) (دکتر...) مؤلف کتاب مخطوطات موصل . (تاریخ علوم عقلی ص 379).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ