ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داود الطیبی

لغت‌نامه دهخدا

داود الطیبی . [ وو دُطْ طَی ْ ی ِ بی ی ] (اِخ ) التاجر المدعو بالنجیب . ازمعاصران قفطی است و حکایت قفطی را از ابن الخطیب نقل کرده است . رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص 291 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ