ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داود السراجی

لغت‌نامه دهخدا

داود السراجی . [ وو دُس ْ س ِ ] (اِخ ) ثقفی مصری محدث است و از ابی سعید الخدری روایت دارد و قتاده از ابن حیان توثیق او کرده است . (حسن المحاضره فی اخبار مصر والقاهره ج 1 ص 114).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ