ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانشمند بهادر

لغت‌نامه دهخدا

دانشمند بهادر. [ ن ِ م َ ب َ دُ ] (اِخ ) (امیر...) از سرداران غازان خان و اولجایتو سلطان است . وی فتح هرات کرد و ملک فخرالدین صاحب هرات را بمصالحه داشت و پس از فتح هرات قصد تصرف قلعه ٔ اختیارالدین کرد و این قلعه را ملک فخرالدین به یکی از گماشتگان خود جمال الدین محمد سام داده بود. سرانجام بوساطت گروهی بر آن نهادند که ملک فخرالدین نامه ای بجمال الدین محمد سام نویسد و دانشمند بهادر خود مصحوب نامه بقلعه رود ودر تصرف گیرد و او چنین کرد اما در دام تزویر غوریان افتاد و در صفر 706 هَ . ق . بدست اتباع محمد سام کشته شد. و نیز رجوع به تاریخ مغول صص 372 - 377 و ذیل جامع التواریخ رشیدی صص 23 - 132 و از سعدی تا جامی ص 196 و تاریخ غازان خان ص 23 و 112 و حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 3 ص 192 و 212 و 371 تا 376 و 378 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ