ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانشسرای

لغت‌نامه دهخدا

دانشسرای . [ ن ِ س َ ] (نف مرکب ) دانش سرا. سراینده ٔ دانش :
چو شد بر سر آن بارگاه و سرای
برآورد سر شاه دانش سرای .

اسدی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ