ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داناشان

لغت‌نامه دهخدا

داناشان . (اِخ ) نام موضعی بحدود رستمدار مازندران . سیدفخرالدین بن سیدقوام الدین مرعشی آنجا را مدتی دارالملک خویش ساخته بوده است . (حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 3 ص 343).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ