ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دام و داهل

لغت‌نامه دهخدا

دام و داهل .[ م ُ هَُ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) دام و داهول . رجوع به داهل و داهول و داحول و نیز رجوع به دام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ