ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دام داشتن

لغت‌نامه دهخدا

دام داشتن . [ ت َ ] (مص مرکب ) دامداری . مالک دام بودن . حافظ و نگهبان دام بودن (در هر دو معنی آلت صید و حیوان اهلی ). || وسیله ٔ صید قرار دادن دام و تله :
زانکه دین را دام دارد بیشتر پرهیز کن
زانکه سوی او چو آمد صید را زنهار نیست .

ناصرخسرو.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ